Trygderett

Dersom du blir syk eller skadet og ikke kan være i arbeid, skal reglene i folketrygdloven sikre deg ytelser til erstatning for den tapte arbeidsinntekten. Disse ytelsene kan for eksempel være sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Ved arbeidsledighet er dagpenger rette ytelse.

Regelverket er stort og kan være vanskelig å sette seg inn i. Vilkårene en må fylle varierer fra ytelse til ytelse. Fyller du først vilkårene for en ytelse, vil du imidlertid ha rettskrav på ytelsen. Mange opplever å få avslag fra NAV på krav om ytelser som de mener å ha rett på. Det er ikke uvanlig at enkelte faller mellom to stoler og blir stående uten noen ytelse selv om det er sykdom som er årsaken til arbeidsuførheten.

Advokat Gro Sandvold har lang erfaring med trygdesaker både fra tidligere trygdeetaten og fra advokatvirksomhet.


Klage og anke

Du kan få hjelp med å utforme klage til klageinstansen eller anke til Trygderetten.

Dersom du fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, vil du få dekket utgiftene til advokatbistand minus eventuell egenandel.


Har du fått avslag også i Trygderetten?

Mange tror at avgjørelsene i Trygderetten er siste mulighet for å endre et avslag i en trygdesak. Firmaets erfaring er imidlertid at over halvparten av sakene som stevnes inn for lagmannsretten etter at de har vært i Trygderetten, ender med et positivt resultat for klienten.

De fleste innbo- og hjemforsikringer har en rettshjelpforsikring som kan dekke ca. 80 % av utgiftene til en sak i lagmannsretten.